ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Cheers for Goals” Σεπτέμβριος -Δεκέμβριος 2023 

by Carlsberg Κύπρου  

1.         Διοργανωτής

Η εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ με αριθμό εγγραφής ΗΕ 76160 εκ Στασίνου 8, 1060 Λευκωσία, Κύπρος, (ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει τον διαγωνισμό με τίτλο Cheers for Goals” Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2023 (ο «Διαγωνισμός»).

2.         Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1.       Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν μόνο τα άτομα τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2.       Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και οι πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγενείς αυτών και (β) οι δωροθέτες, οι υπάλληλοι τους και οι πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγενείς αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των δώρων.

2.3.       Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας, έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, έχουν παραθέσει τις απαραίτητες δηλώσεις και συναινέσεις και έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση που περιλαμβάνεται στο κουπόνι, ούτως ώστε να θεωρούνται ότι έχουν καταχωρήσει έγκυρο κουπόνι. 

2.4       Ο Διοργανωτής διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να αποκλείσει άνευ προειδοποίησης οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό σε σχέση με την οποία ο Διοργανωτής θεωρεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα μέσα, είτε τεχνικά είτε άλλως πως, για σκοπούς συμμετοχής και/ή η οποία πιστεύει ο Διοργανωτής ότι είναι δόλια και/ή οποία παραβιάζει οποιονδήποτε όρο και προϋπόθεση συμμετοχής που αναφέρεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

3.         Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται ως εξής: 

3.1.1     με την απόκτηση κωδικού του Διαγωνισμού, το οποίο προσφέρεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (στο εξής το «Σημείο Διεξαγωγής»)

3.1.2     με την παροχή των ζητούμενων στοιχείων, δηλώσεων και συναινέσεων, και απάντηση της ερώτησης που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα,  

3.1.3     ολοκλήρωση διαδικασίας στην ιστοσελίδα www.ppdpromotions.com/

3.2       Όλες οι συμμετοχές πρέπει να ληφθούν μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης που καθορίζονται στον πιο κάτω όρο 4. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απαντήσεις που έχουν παρατεθεί από εσφαλμένες κατευθύνσεις, έχουν χαθεί για τεχνικούς ή άλλους λόγους ή έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης.

3.3       Ελλιπείς και/ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στο κουπόνι θα καταστήσουν τη συμμετοχή αυτόματα άκυρη και ο Διοργανωτής δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη, είτε συμβατική είτε βάσει νόμου, έναντι του εν λόγω συμμετέχοντα.

4.         Διάρκεια Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός ξεκινάει στις 9:00π.μ. το Σάββατο 2/09/23 και λήγει στις 00:00μ.μ. την Κυριακή 31/12/23.

5.         Δώρα Διαγωνισμού 

Τα δώρα του διαγωνισμού, καθόλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, ο οποίος θα λάβει χώρα στο Σημείο Διεξαγωγής,  είναι τα ακόλουθα:

(α)        Ένας νικητής θα κερδίσει ένα  Liverpool FC Experience για δύο άτομα

(β)       300 νικητές από ένα αντιανεμικό σακάκι

(γ)        250 νικητές από μια τσάντα ώμου

(δ)        500 νικητές από ένα σετ σουπλά, 

(ε)        50 νικητές από ένα μεγάφωνο,

(στ)      500 νικητές από ένα καπέλο

(ε)        2000 νικητές από ένα keyring [ET1] 

(ζ)          6000 από ένα pint μπύρα Carlsberg

 Τα δώρα θα κληρώνονται αυτόματα με κάθε συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του διαγωνισμού του διοργανωτής.  

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, έκαστος διαγωνιζόμενος θα δικαιούται να λάβει μόνο ένα δώρο ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετοχών του στο Διαγωνισμό.

6.         Διαδικασία Ανάδειξης Νικητών

6.1.       Η ανάδειξη του μεγάλου νικητή του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τυχαία κλήρωση όλων των έγκυρων συμμετοχών που λήφθηκαν από τον Διοργανωτή, η οποία θα διεξαχθεί στις 12:00 την Τρίτη 02/01/24 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του διαγωνισμού, ήτοι Σημείο Διεξαγωγής. 

6.2.       Ο/Οι νικητής/ές θα ειδοποιείται/ούνται εντός 7 ημερών μετά την κλήρωση μέσω μηνύματος στο τηλέφωνο του νικητή και/ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. Σε περίπτωση που ο/οι νικητής/ές δεν ανταποκριθεί/ούν εντός 14 ημερών από την ημέρα που έχουν ειδοποιηθεί ως ανωτέρω, ή δεν είναι σε θέση να παραλάβει/ουν για οποιονδήποτε λόγο το δώρο ή αν ο/οι νικητής/ές δεν μπορεί/ούν να ειδοποιηθεί/ούν κατόπιν εύλογων προσπαθειών, ο/οι εν λόγω νικητής/ές θα απολέσει/ουν αυτόματα το δικαίωμα απόκτησης του δώρου/ων και ο Διοργανωτής μπορεί να διαθέσει τέτοιο δώρο/α κατά την απόλυτη κρίση του όπως κρίνει πρέπον, χωρίς καμία ευθύνη, συμβατική ή βάσει νόμου, στον αρχικό νικητή για το γεγονός ότι έπραξε ως προαναφέρεται. 

7.         Διαδικασία Παραλαβής Δώρου

7.1.       Οι νικητές θα πρέπει να δηλώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για ειδοποιηθούν και να παραλάβουν τα δώρα τους.  

8.         Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 

8.1.      Άνευ επηρεασμού του όρου 5 ανωτέρω, κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με περισσότερες από μία συμμετοχές.

8.2.      Το/τα πιο πάνω δώρο/α είναι προσωπικά, δεν μεταφέρονται και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή εξαργυρωθούν με χρήματα ή με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή να ανταλλαχθούν ή μεταφερθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

8.3.      Τηρουμένων των εν ισχύι νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για σκοπούς προώθησης των εργασιών του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα προβολής, μέσω οποιουδήποτε τρόπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, του Διαγωνισμού και/ή του αποτελέσματος του Διαγωνισμού μαζί με τον/τους  νικητή/ές. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, ο/οι νικητής/ές του Διαγωνισμού δεσμεύεται/ονται, αναλαμβάνει/ουν και συμφωνεί/ούν να συμμετέχουν, κατόπιν αιτήματος του Διοργανωτή, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση του Διοργανωτή και/ή οποιαδήποτε άλλη προωθητική δραστηριότητα του Διοργανωτή, για τους σκοπούς και σε σχέση με τον Διαγωνισμό.

8.4.      Τηρουμένων των εν ισχύι νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Διοργανωτής δύναται με την παράδοση των δώρων στο/στους νικητή/ές, να φωτογραφήσει τον/τους νικητή/ές για διαφημιστική και/ή προωθητική χρήση των εν λόγω φωτογραφιών στην τηλεόραση και/ή στο διαδίκτυο και/ή σε έντυπα μέσα. 

8.5.      Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται και επεξεργάζονται από τον Διοργανωτή τηρουμένων των εν ισχύει νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της πολιτικής απορρήτου αποκλειστικά για τους σκοπούς και σε σχέση με το Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου, δίχως περιορισμό, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να επιτραπεί σε συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και/ή να διεκδικήσουν και/ή να λάβουν ένα δώρο και/ή άλλως πως για διαφημιστικές και/ή προωθητικές ενέργειες του Διοργανωτή ως αναφέρεται ανωτέρω.  Κάθε συμμετέχων έχει, μεταξύ άλλων, δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν, καθώς και την τροποποίηση ή διαγραφή τους. Πληροφορίες σχετικά με το πλήρες πεδίο των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς του Διαγωνισμού είναι ο Διοργανωτής, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου παρατίθενται στον όρο 8.11 κατωτέρω.

8.7       Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα για τυχόν άμεσες ή έμμεσες βλάβες και/ή ζημίες και/ή δαπάνες και/ή έξοδα και/ή χρεώσεις τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχοντας σε σχέση με και/ή ως αποτέλεσμα του Διαγωνισμού ή/και τα δώρα του Διαγωνισμού και/ή ανικανότητα και/ή αποτυχία οποιουδήποτε συμμετέχοντα να συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και/ή οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή εσφαλμένες κατευθύνσεις συμμετοχών και/ή οποιεσδήποτε αποτυχίες διακομιστή, συστήματος ή δικτύου, δυσλειτουργία ή μη προσβασιμότητα, όπου αυτά εφαρμόζονται. Περαιτέρω και άνευ επηρεασμού των προαναφερθέντων, ο Διοργανωτής δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη, είτε ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα και/ή τρίτο πρόσωπο για οποιεσδήποτε βλάβες και/ή ζημίες και/ή δαπάνες και/ή έξοδα και/ή χρεώσεις τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχοντας και/ή τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τον Διαγωνισμό και/ή την συμμετοχή στον Διαγωνισμό και/ή το δώρο και/ή την χρήση ή μη χρήση ή διεκδίκηση ή μη διεκδίκηση αυτού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και/ή λόγο.

8.8       Τηρουμένου του όρου 6.2 ανωτέρω, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα, όσον αφορά το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται  κατόπιν της πραγματοποίησης της κλήρωσης του Διαγωνισμού και απονομής των σχετικών δώρων στους επιτυχόντες. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων πέραν οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης η οποία αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

8.9.      Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού είναι αναρτημένοι στα «Σημεία Διεξαγωγής» στην Κύπρο.  

8.10.     Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει επί των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Κυπριακών Δικαστηρίων. 

8.11.     Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη  συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή οποιεσδήποτε άλλες  πληροφορίες ή ερωτήσεις καλέστε τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22471111 μεταξύ των ωρών 8:30π.μ. και 5:00μ.μ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο ppd@photiadesgroup.com .


 [ET1]Subject to change

Blog at WordPress.com.