ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Somersby flavored summer in Cyprus»

*For English please scroll down.

1. Διοργανωτής

Η εταιρεία «Photos Photiades Distributors Limited» (στο εξής ο «Διοργανωτής»), με αριθμό εγγραφής ΗΕ76160, που εδρεύει στην οδό Γιάννου Κρανιδιώτη 221, 2234 Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος, όντας ο επίσημος διανομέας του Προϊόντος Somersby προκηρύσσει το διαγωνισμό με τίτλο «Somersby flavored summer in Cyprus» (στο εξής ο «Διαγωνισμός»). 

Η υλοποίηση και προώθηση του Διαγωνισμού διεξάγεται από τον Διοργανωτή.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της ειδικής ιστοσελίδας που έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς του Διαγωνισμού https://ppdpromotions.com/somersby-cy (στο εξής η «Ιστοσελίδα») και θα επικοινωνείται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Deejay 93.5 καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Facebook) του εν λόγω σταθμού αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram, Facebook) του Διοργανωτή.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1       Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2.2       Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και οι α’ και β’ βαθμού συγγενείς αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των δώρων του Διαγωνισμού. Επιπλέον, εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό τα μέλη της Επιτροπής (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται κατωτέρω). 

2.3       Ο Διοργανωτής διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να αποκλείσει χωρίς προειδοποίηση οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία θεωρηθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ακατάλληλα μέσα, είτε τεχνικά είτε άλλως πως, για σκοπούς συμμετοχής και/ή η οποία πιστεύει ότι είναι δόλια ή αν η συμμετοχή είναι διαφορετικού ή ακατάλληλου περιεχομένου από το θέμα του Διαγωνισμού ή προσβάλλει τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη.

3. Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1       Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται μέσω της Ιστοσελίδας. Για να λάβει μέρος ο κάθε Συμμετέχοντας θα πρέπει, μετά την Έναρξη του Διαγωνισμού (όπως ο όρος ερμηνεύεται κατωτέρω), σωρευτικά:

(α)        Να προβεί σε εγγραφή των στοιχείων του στην Ιστοσελίδα        

(β)        Να αποδεχτεί τους Όρους του Διαγωνισμού 

(γ)        Να αποδεχτεί την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων του Διοργανωτή 

(δ)        Να ανεβάσει στην Ιστοσελίδα φωτογραφίες με θέμα το καλοκαίρι, την θάλασσα/παραλία και οι οποίες πρέπει  απαραίτητα να περιλαμβάνουν και απεικόνιση του Προϊόντος Somersby

3.2       Οι Συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα της επιλογής “Share” των φωτογραφιών τους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τους.

3.3       Ο κάθε Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό θα δικαιούται εφόσον το επιθυμεί και εφόσον εγγραφεί με τα στοιχεία του στην ειδική σελίδα για την ψηφοφορία να συμμετέχει επίσης στην ψηφοφορία για τη νικητήρια συμμετοχή. Δικαίωμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα έχουν και πρόσωπα τα οποία δεν είναι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. 

3.4       Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει όπως περιγράφει ο Όρος 6 πιο κάτω. 

3.5       Όλες οι συμμετοχές πρέπει να ληφθούν μέχρι την Λήξη του Διαγωνισμού (όπως ο όρος ερμηνεύεται κατωτέρω). Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχές που ενδεχόμενα να έχουν παρατεθεί από εσφαλμένες κατευθύνσεις, έχουν χαθεί για τεχνικούς ή άλλους λόγους ή έχουν ληφθεί μετά την ημερομηνία λήξης.

4. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη 15:00 μ.μ., ημέρα Τρίτη στη 1/8/2023. (στο εξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 11:59μ.μ., ημέρα Δευτέρα στις 28/8/2023 (στο εξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Μετά την εκπνοή της διάρκειας αυτής οποιαδήποτε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό θα καθίσταται αυτόματα άκυρη και η Διοργανώτρια δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τέτοιου Συμμετέχοντα.

5. Δώρα Διαγωνισμού

Το δώρο του Διαγωνισμού θα είναι το χρηματικό ποσό των €1.000.- για το Συμμετέχοντα, η φωτογραφία του οποίου θα αναδειχθεί ως η νικητήρια στη βάση της Διαδικασία Ανάδειξης Νικητή, που περιγράφεται στον Όρο 6 πιο κάτω (στο εξής το «Δώρο»).

6. Διαδικασία Ανάδειξης Νικητή

6.1       Η ανάδειξη του Νικητή του Διαγωνισμού θα γίνει με συνδυαστική ψηφοφορία που θα γίνει από Επιτροπή (όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται κατωτέρω) και από ηλεκτρονική ψηφοφορία τόσο των Συμμετεχόντων όσο και του κοινού που θα γίνει μέσω της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τον Όρο 3.3 πιο πάνω. 

6.2       Ο Διοργανωτής διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της σύνθεσης της Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από 5 άτομα και δύναται να απαρτίζεται από άτομα που εργάζονται στο Διοργανωτή όσο και από επαγγελματίες φωτογράφους αλλά και άτομα από διαφημιστική εταιρεία συνεργάτη του Διοργανωτή (η «Επιτροπή»). 

6.3       Ο Νικητής θα αναδειχθεί από την ψηφοφορία η οποία θα είναι 70% από την Επιτροπή και 30% από την ηλεκτρονική ψηφοφορία τόσο των Συμμετεχόντων όσο και του κοινού. 

6.4       Ο Νικητής θα ανακοινωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2023, μέσω της Ιστοσελίδας καθώς και στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Προϊόντος Somersby στο Facebook, θα ειδοποιηθεί δε και μέσω προσωπικού μηνύματος. Παράλληλα ο νικητής θα ανακοινωθεί και μέσω της εκπομπής Hit List 17:00-19:00 με τον Anthony 642 του Deejay radio. 
Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν ανταποκριθεί εντός 72 ωρών από την μέρα/ώρα που θα  ειδοποιηθεί ως ανωτέρω ή δεν είναι σε θέση να παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο το Δώρο εντός της προθεσμίας παραλαβής του δώρου ή αν ο Νικητής δεν μπορεί να ειδοποιηθεί κατόπιν εύλογων προσπαθειών, ο εν λόγω νικητής θα απωλέσει αυτόματα το δικαίωμα απόκτησης του Δώρου και ο Διοργανωτής μπορεί να διαθέσει τέτοιο Δώρο κατά την απόλυτη κρίση του όπως κρίνει πρέπον, χωρίς καμία ευθύνη, συμβατική ή βάσει νόμου, στον πρώτο επιλαχόντα.

7. Διαδικασία Παραλαβής Δώρου

7.1       Η προθεσμία παραλαβής του Δώρου είναι 7 μέρες μετά  την ειδοποίηση του Νικητή από το Διοργανωτή σύμφωνα με τον όρο 6.4 ανωτέρω.

7.2       Το Δώρο του Διαγωνισμού θα πρέπει να παραληφθεί προσωπικά από το Νικητή ή τον επιλαχόντα σε περίπτωση που αποφασιστεί ότι δεν θα παραληφθεί από το Νικητή (όπως στον όρο 6.4 πιο πάνω περιγράφεται) και δεν δικαιούται να παραληφθεί το Δώρο εκ μέρους του από οιοδήποτε άλλο τρίτο. Το Δώρο θα παραληφθεί από τα κεντρικά γραφεία του Διοργανωτή, στην διεύθυνση Γιάννου Κρανιδιώτη 221, 2234 Λατσιά, Λευκωσία αφού επιδείξει την πολιτική του ταυτότητα ή το διαβατήριο του σε ισχύ.

8. Γενικοί Όροι Διαγωνισμού

8.1       Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι εντελώς δωρεάν και δεν προϋποθέτει αγορά, είτε άμεση είτε έμμεση, οποιουδήποτε προϊόντος που διανέμεται από τον Διοργανωτή.

8.2       Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με περισσότερες από μία έγκυρες συμμετοχές/φωτογραφίες.

8.3       Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, δεν μεταφέρεται και δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή να ανταλλαχθεί ή μεταφερθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

8.4       Ο Νικητής επιτρέπει και με την καταχώρηση της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό δίνει την συγκατάθεση του στο Διοργανωτή να δημοσιοποιήσει το όνομα, την ηλικία, την πόλη διαμονής του και το πρόσωπο του μέσα από προώθηση ή δραστηριότητα του Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω δημοσίων σχέσεων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η δραστηριότητα δεν περιορίζεται στη χρήση μόνο του ονόματός τους, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση της εικόνας τους – με τη μορφή φωτογραφίας ή φιλμ. Τηρουμένων των εν ισχύει νόμων και κανονισμών, ο Διοργανωτής δύναται με την παράδοση του Δώρου στο Νικητή, να φωτογραφήσει τον Νικητή για χρήση των εν λόγω φωτογραφιών μέσω τηλεόρασης καθώς και μέσω έντυπων και/ή ηλεκτρονικών μέσων και/ή του διαδικτύου.

8.5       Όλοι οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι με την εγγραφή και την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, παραχωρούν στο Διοργανωτή άδεια χρήσης των φωτογραφιών από τον Διοργανωτή, όπως και όποτε ο Διοργανωτής το επιθυμεί. Νοείται ότι τέτοιες φωτογραφίες δεν θα περιέχουν απεικόνιση προσώπου ή άλλα στοιχεία τα οποία ενδεχόμενα θα καθιστούσαν δυνατή την ταυτοποίηση του. Επιπρόσθετα με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντας δίνει τη ρητή συγκατάθεση του/της στην πιο πάνω περιγραφόμενη χρήση των φωτογραφιών του/της που καταχώρησε για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, από τον Διοργανωτή.

8.6       Τηρουμένων των εν ισχύει νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για σκοπούς προώθησης των εργασιών του Διοργανωτή, ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα προβολής, μέσω οποιουδήποτε τρόπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, του Διαγωνισμού και/ή του αποτελέσματος του Διαγωνισμού μαζί με τον Nικητή. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο Nικητής του Διαγωνισμού δεσμεύεται, αναλαμβάνει, συμφωνεί και ρητά συγκατατίθεται να συμμετέχει, κατόπιν αιτήματος του Διοργανωτή, καθ’ οιονδήποτε χρόνο σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση του Διοργανωτή και/ή οποιαδήποτε άλλη προωθητική δραστηριότητα του Διοργανωτή, για τους σκοπούς και σε σχέση με τον Διαγωνισμό.

8.7       Ο Διαγωνισμός ουδεμία σχέση έχει με τις εταιρείες Facebook Inc. και Instagram Inc. Με τη συμμετοχή τους όλοι οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δέχονται να αποδεσμευτούν από κάθε περιορισμό που ορίζουν οι εταιρείες Facebook Inc. & Instagram Inc., σχετικά με τη διεξαγωγή διαγωνισμών. Οι Συμμετέχοντες δίνουν τις πληροφορίες τους στο Διοργανωτή και όχι στο Facebook Inc.& Instagram Inc.

8.8       Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας  από τον Διοργανωτή τηρουμένων των εν ισχύει νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την Πολιτική Απορρήτου του Διοργανωτή αποκλειστικά για τους σκοπούς και σε σχέση με το Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, για να επιτρέψει στους Συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και/ή να διεκδικήσουν και/ή να λάβουν το Δώρο. Κάθε Συμμετέχοντας έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν, καθώς και την τροποποίηση ή διαγραφή τους. Με την υποβολή της συμμετοχής του ο Συμμετέχοντας αποδέχεται και συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όπως περιγράφουν οι παρόντες όροι και σύμφωνα με την πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Διοργανωτή η οποία παρατίθεται εδώ www.ppdglobal.com. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα ληφθούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού.

8.9       Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα ανάκλησης ή μεταβολής και/ή τροποποίησης οποιουδήποτε όρου του Διαγωνισμού, περιλαμβανομένης και αλλαγής του Δώρου του Διαγωνισμού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Κατόπιν τέτοιας ανάκλησης, ή μεταβολής και/ή τροποποίησης σχετική ανακοίνωση θα γίνεται στον χώρο όπου βρίσκονται αναρτημένοι οι όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, ήτοι στην Ιστοσελίδα και η ημερομηνία ισχύος τέτοιας ανάκλησης ή μεταβολής και/ή τροποποίησης, θα είναι η ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

810      Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται απέναντι σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες και/ή δαπάνες και/ή έξοδα και/ή χρεώσεις τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε Συμμετέχοντας σε σχέση με και/ή ως αποτέλεσμα του Διαγωνισμού ή/και το Δώρο του Διαγωνισμού και/ή ανικανότητα και/ή αποτυχία οποιουδήποτε Συμμετέχοντα να συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και/ή οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή εσφαλμένες κατευθύνσεις συμμετοχών και/ή οποιεσδήποτε αποτυχίες διακομιστή, συστήματος ή δικτύου, δυσλειτουργία ή μη προσβασιμότητα, όπου αυτά εφαρμόζονται. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή και/ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημιά τυχόν υποστούν σε σχέση με τον Διαγωνισμό και/ή την συμμετοχή στον Διαγωνισμό και/ή το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8.11     Μετά την πραγματοποίηση της ψηφοφορίας και την παράδοση του Δώρου στον Νικητή, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή απέναντι σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα, όσον αφορά το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εκ των Συμμετεχόντων πέραν οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης η οποία αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

8.12     Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει επί των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Κυπριακών Δικαστηρίων.

8.13     Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή ερωτήσεις οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τον Διοργανωτή γραπτώς στην διεύθυνση Γιάννου Κρανιδιώτη 221, Λατσιά, Λευκωσία, ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο +357 22 471 111, μεταξύ των ωρών 8:30π.μ. και 5:00μ.μ. από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην  ηλεκτρονική διεύθυνση info@photiadesgroup.com 


TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION IN THE COMPETITION

” Somersby flavored summer in Cyprus”

1. Organizer

The company “Photos Photiades Distributors Limited” (hereinafter the “Organiser“), with registration number HΕ76160, having its headquarters at 221 Giannou Kranidioti Street, 2234 Latsia, Nicosia, Cyprus, being the official distributor of the Somersby Product announces the competition entitled “Somersby flavored summer in Cyprus” (hereinafter the “Competition“).

The implementation and promotion of the Competition is carried out by the Organiser.

The Competition will be conducted through the specific website created for the purposes of the Competitionhttps://ppdpromotions.com/somersby-cy (hereinafter the “Website“) and will be communicated through the radio station Deejay 93.5 as well as from the social media (Instagram, Facebook) of the said radio station as well as from the social media (Instagram, Facebook) of the Organiser.

2. Right to Participate

2.1       All permanent residents of Cyprus who have reached the age of 18 have the right to participate in the Competition.

2.2       Employees of the Organizer as well as their first and second degree relatives are excluded from participation in the Competition. Disqualification can be done at any stage of the Competition, even during the prize delivery stage of the Competition. In addition, Committee members (as this term is defined below) are excluded from participation in the Competition.

2.3       The Organiser reserves the absolute right to disqualify without notice any entry into the Competition for which it is deemed that inappropriate means, whether technical or otherwise, have been used for the purposes of entry and/or which it believes to be fraudulent or if the entry is otherwise or of inappropriate content from the subject of the Competition or offends morals and public order.

3. Procedure for Participation in the Competition

3.1       Participation in the Competition is done via the Website. In order to take part each Participant must, after the Competition Start (as the term is defined below), cumulatively:

(a)        Register his/her details on the Website  

(b)        To accept the Terms of the Competition

(c)        Accept the Organizer’s Privacy Policy

(d)        To upload on the Website photographs with a summer, sea/beach theme and which must necessarily include an illustration of the Somersby Product

3.2       Participants will have the right to “Share” their photos via their social media.

3.3       Each Participant in the Competition will be entitled, if he/she wishes and if he/she registers with his/her details on the special page for voting, to also participate in the voting for the winning entry. Persons who are not Participants in the Competition will also have the right to vote electronically.

3.4       The selection of the winner will be as described in Term 6 below.

3.5       All entries must be received by the Competition End (as the term is defined below). The Promoter assumes no responsibility for entries that may have been misdirected, lost for technical or other reasons, or received after the closing date.

4. Competition Duration

The duration of the Competition is defined as the period from 15:00 p.m., Tuesday 1/8/2023. (hereinafter the “Competition Start“), until 11:59 p.m., Monday 8/28/2023 (hereinafter the “Competition End“). After the expiration of this period, any participation in this Competition will automatically become invalid and the Organizer will not have any obligation towards any such Participant.

5. Competition’s Prize

The prize of the Competition will be the sum of €1,000.- for the Participant, whose photo will be selected as the winning participation on the basis of the Winner Selection Process, described in Term 6 below (hereinafter the “Prize” .

6. Winner Selection Process

6.1       The Winner of the Competition will be selected by a combined vote by a Committee (as this term is defined below) and by electronic voting of both the Participants and the public through the Website, in accordance with Clause 3.3 above .

6.2       The Organizer reserves the exclusive right to the composition of the Committee, which will consist of 5 people and may be made up of people who work for the Organizer as well as professional photographers and people from an advertising company partner of the Organizer (the “Committee”).

6.3       The Winner will be selected by the voting which will be 70% by the Committee and 30% by the electronic voting of both the Participants and the public.

6.4       The Winner will be announced on September 4, 2023, via the Website as well as on the Somersby Product social networking page on Facebook and will also be notified via personal message. At the same time, the Winner will be announced through the radio show Hit List 17:00-19:00 with Anthony 642 of Deejay radio. 
In the event that the Winner does not respond within 72 hours of the day/time notified as above or is unable for any reason to receive the Prize within the prize receipt deadline or if the Winner cannot be notified after reasonable efforts, such winner shall automatically forfeit the right to obtain the Prize and the Organiser may award such Prize in its sole discretion as it deems fit, without any liability, contractual or statutory, to the first runner-up.

7. Prize Receipt Procedure

7.1       The deadline for receipt of the Prize is 7 days after notification of the Winner by the Organizer in accordance with condition 6.4 above.

7.2       The Competition Prize must be collected personally by the Winner or the runner-up in the event that it is decided that it will not be collected by the Winner (as described in clause 6.4 above) and is not entitled to have the Prize collected on his behalf by any other third party. The Prize shall be collected from the Organiser’s headquarters, at the address 221 Giannou Kranidioti Street, 2234 Latsia, Nicosia, Cyprus after presenting a valid ID or passport.

8. General Terms of Competition

8.1       Participation in the Contest is completely free and does not require the purchase, either directly or indirectly, of any product distributed by the Organizer.

8.2       Each participant has the right to participate in the Competition with more than one valid entry/photo.

8.3       The Prize is specific, non-transferable and cannot be exchanged for any other product or exchanged or transferred in any other way to any third party.

8.4       The Winner allows and by registering his/her participation in the Contest gives his/her consent to the Organizer to publicize his/her name, age, city of residence and his/her face through the promotion or activity of the Contest that will be conducted through public relations and media mass media. This activity is not limited to using only their name but can include using their image – in the form of a photo or film. In compliance with the laws and regulations in force, the Organizer may, upon delivery of the Prize to the Winner, photograph the Winner for use of said photographs on television as well as through printed and/or electronic media and/or the internet.

8.5       All Contest Participants acknowledge and accept that by registering and participating in the Contest, they grant the Organizer permission to use the photos from the Organizer, however and whenever the Organizer wishes. It is understood that such photographs will not contain a facial representation or other elements that would possibly make it possible to identify him. In addition, by participating in the Contest, each participant gives his/her express consent to the above-described use of his/her photos as submitted to the Competition by the Organizer.

8.6       In compliance with the applicable laws and regulations on the protection of personal data, for the purposes of promoting the Organizer’s operations, the Organizer shall have the right to display, through any means in the media, the Competition and/or the result of the Competition together with the Winner. By participating in the Competition, the Winner of the Competition commits, undertakes, agrees and expressly consents to participate, at the request of the Organizer, at any time in any public event of the Organizer and/or any other promotional activity of the Organizer, for the purposes and in relation to the Competition.

8.7       The Competition has nothing to do with the Facebook companies Inc. and Instagram Inc. By participating, all Participants agree that they agree to be released from any restrictions imposed by the companies Facebook Inc. & Instagram Inc., regarding the conduct of contests. Participants provide their information to the Organizer and not to Facebook Inc. & Instagram Inc.

8.8       Participants’ personal data is collected and processed by the Organizer in accordance with applicable laws and regulations on personal data protection and the Organizer’s Privacy Policy solely for the purposes of and in connection with the Competition, including, without limitation, to enable Participants to enter the Competition and/or claim and/or receive the Prize. Each Participant has the right at any time to request access to the data concerning him/her, as well as their modification or deletion. By submitting his participation, the Participant accepts and agrees to the processing of his/her personal data as described in these terms and in accordance with the Organizer’s personal data processing policy which is listed here www.ppdglobal.com . Participants’ personal data will be collected and used only for the purposes of this Competition.

8.9       The Organizer has the right to revoke or change and/or modify any term of the Competition, including changing the Prize of the Competition, at any time and without notice. Following such revocation, or change and/or amendment, a relevant announcement will be made in the place where the terms and conditions of the Contest are posted, i.e. on the Website and the effective date of such revocation or change and/or amendment will be the date of the relevant announcement.

810       The Promoter shall not be liable to any Participant for any direct or indirect damages and/or costs and/or expenses and/or charges incurred by any Participant in connection with and/or as a result of the Competition and/or the Competition Prize and /or inability and/or failure of any Participant to comply with these terms and conditions and/or any interruption, delay or misdirection of entries and/or any server, system or network failures, malfunction or inaccessibility, where applicable. Furthermore, the Promoter will not have any liability, criminal or civil to any winner and/or third party, for any damage they may suffer in connection with the Competition and/or participation in the Competition and/or the Prize or for any other reason.

8.11      After the voting being completed and the Prize being delivered to the Winner, any obligation of the Organizer towards any Participant, in relation to the Competition, ceases to exist. The Promoter will not have any obligation or responsibility towards any of the Participants beyond any obligation or responsibility which is expressly stated in these terms and conditions.

8.12      The present terms and conditions of the Competition are governed by the laws of the Republic of Cyprus and any dispute arising out of the terms and conditions of the Competition shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Cypriot Courts.

8.13      For more details regarding the participation in the Competition or any other information or questions, the Participants can contact the Organizer in writing at the address Giannou Kranidiotis 221, Latsia , Nicosia, or by phone at +357 22 471 111, between the hours of 8: 30 am and 5:00 p.m. from Monday to Friday or by email to the email address infophotiadesgroup.com