OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aperol Spritz Sunset Activation Αύγουστος 2023

  1. Διοργανωτής

Η εταιρεία PHOTOS PHOTIADES DISTRIBUTORS LTD (στο εξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «Aperol Spritz Sunset Activation»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν δοθεί στο Sirina (στο εξής το «Σημείο Διεξαγωγής») και στην ιστοσελίδα (www.ppdpromotions.com/aperol-tc-sirina) και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των Όρων στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής στον διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και όσοι σχετίζονται με την υλοποίηση του Διαγωνισμού,
(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και
(γ) όσοι χρησιμοποιούν ψευδώνυμο κατά τη χρήση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στον Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δε δικαιούται να συμμετάσχει και είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

  1. Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται ως εξής:

3.1.1 με την απόκτηση κωδικού του Διαγωνισμού, το οποίο προσφέρεται στο Σημείο Διεξαγωγής, και

3.1.2 με την παροχή των ζητούμενων στοιχείων, δηλώσεων και συναινέσεων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, και

3.1.3 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην ιστοσελίδα https://ppdpromotions.com/aperol-sirina

3.2 Όλες οι συμμετοχές πρέπει να ληφθούν μέχρι την Λήξη του Διαγωνισμού (όπως όρος αυτός καθορίζεται στον όρο 4 πιο κάτω). Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απαντήσεις που έχουν παρατεθεί από εσφαλμένες κατευθύνσεις, έχουν χαθεί για τεχνικούς ή άλλους λόγους ή έχουν ληφθεί μετά την Λήξη του Διαγωνισμού.

3.3 Ελλιπείς και/ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουν εισαχθεί στην ιστοσελίδα θα καταστήσουν τη συμμετοχή αυτόματα άκυρη και η Διοργανώτρια δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη, είτε συμβατική είτε βάσει νόμου, έναντι του εν λόγω συμμετέχοντα.

3.4 Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και άσχετα από τον αριθμό των συμμετοχών του ο Συμμετέχοντας μπορεί να κερδίσει μόνο μία (1) φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως και τη Λήξη του Διαγωνισμού.

  1. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη 7:00μ.μ. τη Κυριακή 20/08/2023 (στο εξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 11:59μ.μ. τη Κυριακή 20/08/2023 (στο εξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Μετά την εκπνοή της διάρκειας αυτής οποιαδήποτε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό θα καθίσταται αυτόματα άκυρη και η Διοργανώτρια δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση.

  1. Δώρα Διαγωνισμού

5.1 Τo δώρo του Διαγωνισμού (στο εξής τo «Δώρo» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο» είναι:
(α) Μια (1) POLAROID INSTANT CAMERA

5.2 Τo δώρo θα κληρωθει στο τέλος της Διοργάνωσης, με φυσική παρουσία από την Διοργανώτρια.

5.3 Ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του Δώρου με χρήματα ή άλλα υποκατάστατα δώρα ίσης αξίας ή μεταβίβασης του Δώρου σε άλλα πρόσωπα. Αποδεχόμενοι να λάβουν οποιαδήποτε Δώρα του Διαγωνισμού, ο νικητής επιτρέπει και δίνειν την συγκατάθεση του στη Διοργανώτρια να δημοσιοποιήσει το όνομα, την πόλη διαμονής τους και το πρόσωπό του, περιλαμβανομένης χρήσης της εικόνας του σε φωτογραφία ή φιλμ, μέσα από προώθηση ή δραστηριότητα σχετικά με το Διαγωνισμό μέσω δημοσίων σχέσεων και των μέσων ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Ο νικητής, περαιτέρω, συμφωνούν ότι θα είναι διαθέσιμος για να παρευρίσκεται σε οποιαδήποτε φωτογράφηση και/ή άλλη προωθητική δραστηριότητα από τη Διοργανώτρια οπουδήποτε, οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο αυτή θα διεκπεραιωθεί, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

  1. Διαδικασία Ανάδειξης Νικητή

6.1. Η ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τυχαία κλήρωση όλων των έγκυρων συμμετοχών που λήφθηκαν από την Διοργανώτρια, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25/08/2023 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

6.2. Ο/Οι νικητής/ές θα ειδοποιείται/ούνται εντός 21 ημερών μετά την κλήρωση μέσω μηνύματος στο τηλέφωνο του νικητή και/ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. Σε περίπτωση που ο/οι νικητής/ές δεν ανταποκριθεί/ούν εντός 14 ημερών από την ημέρα που έχουν ειδοποιηθεί ως ανωτέρω, ή δεν είναι σε θέση να παραλάβει/ουν για οποιονδήποτε λόγο το δώρο ή αν ο/οι νικητής/ές δεν μπορεί/ούν να ειδοποιηθεί/ούν κατόπιν εύλογων προσπαθειών, ο/οι εν λόγω νικητής/ές θα απολέσει/ουν αυτόματα το δικαίωμα απόκτησης του δώρου/ων και η Διοργανώτρια μπορεί να διαθέσει τέτοιο δώρο/α κατά την απόλυτη κρίση του όπως κρίνει πρέπον, χωρίς καμία ευθύνη, συμβατική ή βάσει νόμου, στον αρχικό νικητή για το γεγονός ότι έπραξε ως προαναφέρεται.

  1. Διαδικασία Παραλαβής Δώρου

7.1. Ο νικητής θα πρέπει να δηλώσει τα απαραίτητα στοιχεία για ειδοποιηθεί και να παραλάβει το δώρο του.

  1. Γενικοί Όροι Διαγωνισμού

8.1. Άνευ επηρεασμού του όρου 5 ανωτέρω, κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με περισσότερες από μία συμμετοχές.

8.2. Το/τα πιο πάνω δώρο/α είναι προσωπικά, δεν μεταφέρονται και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή εξαργυρωθούν με χρήματα ή με οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή να ανταλλαχθούν ή μεταφερθούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

8.3. Τηρουμένων των εν ισχύι νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για σκοπούς προώθησης των εργασιών της Διοργανώτριας, αυτή θα έχει το δικαίωμα προβολής, μέσω οποιουδήποτε τρόπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, του Διαγωνισμού και/ή του αποτελέσματος του Διαγωνισμού μαζί με τον/τους νικητή/ές. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, ο/οι νικητής/ές του Διαγωνισμού δεσμεύεται/ονται, αναλαμβάνει/ουν και συμφωνεί/ούν να συμμετέχουν, κατόπιν αιτήματος της Διοργανώτριας, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, σε οποιαδήποτε δημόσια εκδήλωση της και/ή οποιαδήποτε άλλη προωθητική δραστηριότητα της, για τους σκοπούς και σε σχέση με τον Διαγωνισμό.

8.4. Τηρουμένων των εν ισχύι νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Διοργανώτρια δύναται με την παράδοση των δώρων στο/στους νικητή/ές, να φωτογραφήσει τον/τους νικητή/ές για διαφημιστική και/ή προωθητική χρήση των εν λόγω φωτογραφιών στην τηλεόραση και/ή στο διαδίκτυο και/ή σε έντυπα μέσα.

8.5. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Διοργανώτρια τηρουμένων των εν ισχύει νόμων και κανονισμών περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της πολιτικής απορρήτου αποκλειστικά για τους σκοπούς και σε σχέση με το Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου, δίχως περιορισμό, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να επιτραπεί σε συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και/ή να διεκδικήσουν και/ή να λάβουν ένα δώρο και/ή άλλως πως για διαφημιστικές και/ή προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας ως αναφέρεται ανωτέρω. Κάθε συμμετέχων έχει, μεταξύ άλλων, δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει πρόσβαση στα δεδομένα που τον αφορούν, καθώς και την τροποποίηση ή διαγραφή τους. Πληροφορίες σχετικά με το πλήρες πεδίο των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς του Διαγωνισμού είναι η Διοργανώτρια, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας παρατίθενται στον όρο 8.12 κατωτέρω.

8.7 Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα για τυχόν άμεσες ή έμμεσες βλάβες και/ή ζημίες και/ή δαπάνες και/ή έξοδα και/ή χρεώσεις τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχοντας σε σχέση με και/ή ως αποτέλεσμα του Διαγωνισμού ή/και τα δώρα του Διαγωνισμού και/ή ανικανότητα και/ή αποτυχία οποιουδήποτε συμμετέχοντα να συμμορφωθεί με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και/ή οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή εσφαλμένες κατευθύνσεις συμμετοχών και/ή οποιεσδήποτε αποτυχίες διακομιστή, συστήματος ή δικτύου, δυσλειτουργία ή μη προσβασιμότητα, όπου αυτά εφαρμόζονται. Περαιτέρω και άνευ επηρεασμού των προαναφερθέντων, η Διοργανώτρια δεν θα έχει ουδεμία ευθύνη, είτε ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα και/ή τρίτο πρόσωπο για οποιεσδήποτε βλάβες και/ή ζημίες και/ή δαπάνες και/ή έξοδα και/ή χρεώσεις τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχοντας και/ή τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τον Διαγωνισμό και/ή την συμμετοχή στον Διαγωνισμό και/ή το δώρο και/ή την χρήση ή μη χρήση ή διεκδίκηση ή μη διεκδίκηση αυτού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και/ή λόγο.

8.8 Τηρουμένου του όρου 6.2 ανωτέρω, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα, όσον αφορά το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται κατόπιν της πραγματοποίησης της κλήρωσης του Διαγωνισμού και απονομής των σχετικών δώρων στους επιτυχόντες. Η Διοργανώτρια δεν θα έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων πέραν οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης η οποία αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

8.9 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτεί την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος Aperol ή την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού αντίτιμου. Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, μπορεί να προμηθευτεί με ένα κουπόνι από την προωθητική ομάδα της Aperol που βρίσκεται στο Σημείο Διεξαγωγής το οποίο συμμετέχει στο Διαγωνισμό.

8.10. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ppdpromotions.com/apreol-tc-sirina

8.11. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει επί των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Κυπριακών Δικαστηρίων.

8.12. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή ερωτήσεις καλέστε την Διοργανώτρια στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22471111 μεταξύ των ωρών 8:30π.μ. και 5:00μ.μ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@photiadesgroup.com.